זכויות רפואיות – ערעור על החלטת ועדה רפואית

הגשת ערר על תוצאות וועדה ראשונה – המוסד לביטוח לאומי והנפגע יכולים לערור על החלטת הוועדה, בדבר דרגת הנכות שנקבעה להם, בפני הוועדה הרפואית לעררים. לא לדחות ! – את הערר, יש למסור בכתב במגבלת הזמן לפי

סוג הבקשה ( ראה טבלה בהמשך) מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. איחור בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, מיום קבלת ההודעה על תוצאות הוועדה מדרג ראשון, גורר איבוד היכולת להגיש ערר, פרט לנסיבות מיוחדות.

סוג הבקשה זמן בימים
נכות כללית 60
משרד הביטחון 45
נפגעי עבודה 30
מס הכנסה 45
ניידות

60

לפני שמגישים ערר חשוב לדעת ! –  לא כדאי לפנות לוועדת ערר ללא ליווי מקצועי, מכמה סיבות:
1.       וועדת הערר יכולה לדון בכל נושא, לרבות סעיפים עליהם לא ערערת, ורשאית להוריד את הנכות, או לא להכיר בקשר בין הנזק לאירוע בעבודה. החלטות הוועדות הקודמות אינן מחייבות את וועדת הערר. 
2.       בוועדה יושבים רק רופאים. הם אלה הבוחנים את החומר המוגש להם. הם אינם משפטנים ומבינים ברפואה. לכן נכון להבין את החומר בעזרת רופא המכיר ומנוסה בכל ההליך בביטוח לאומי.
3.       הגשה לא מקצועית, ללא ההדגשים החשובים, פעמים רבות נגמרת בקביעת נכות נמוכה מהמגיע לך, או בשלילת הקשר הסיבתי בין האירוע לנזק הרפואי.
4.       כל ההליך בוועדת העררים יכול לשמש הבסיס להליך משפטי בהמשך, במידה ויש פגם אדמיניסטרטיבי או משפטי בהליך בוועדת העררים.  כל שכחה שלך של טענה רפואית, אפילו אם נובעת מכך שאינך בתחום הרפואה, מקטין את הסיכויים גם בהליכים הבאים. כל חוסר של מידע רפואי הממחיש בצורה אובייקטיבית את הנזק הרפואי שלך – יוצר סיכוי קטן יותר לאפשרויות בהליכים הבאים.

עצות חשובות לגבי הגשת הערר:
*     ניתן וכדאי לצרף נימוקים רפואיים נוספים בכתב, עם קבלת מסמכים רפואיים חדשים הדנים בנזק הרפואי. במילים אחרות – חשוב להמשיך את איסוף וסיכום החומר הרפואי. לא להסתפק במה שהוגש לוועדה מדרג ראשון. רצוי להיעזר באנשי מקצוע 

*     אם לא צורף פרוטוקול הוועדה מדרג ראשון, יש לבקש בכתב לקבל אותו. כדאי שהנימוקים לערר יתבססו על הכתוב בפרוטוקול. אם טרם קבלת את הפרוטוקול ועומדים לעבור 30 היום הקצובים בחוק להגשת ערר, יש לגשת מיידית לאנשי מקצוע המתמחים בתחום על מנת "לעצור את השעון".

*     כיצד להבין מה כתוב בפרוטוקול ? – יש לזכור שהרופאים כותבים בלשון מקצועית רפואית. ברוב המקרים כדאי מאד להיעזר בגוף רפואי עם התמחות בתחום, על מנת להבין את הדקויות בפרוטוקול. מה נכתב, איך נכתב ומה לא נכתב

*     כיצד לנסח את נימוקי הערר ? – הנימוקים המוגשים, נועדו לעיני הרופאים. גם כאן חשוב ביותר לדבר בשפתם המקצועית. לא להשמיץ את הוועדה הקודמת, ולהביא נימוקים רפואיים מקצועיים כבדי משקל וקשים לסתירה. זו עוד סיבה להיעזר בגוף רפואי שזו התמחותו.

מידע כללי על וועדה רפואית לעררים.      

1.     קובעת את גובה הנכות הזמנית והקבועה.
2.     הוועדה לא כפופה להחלטת פקיד התביעות.
3.     וועדת הערר יכולה לדון בכל נושא, לרבות סעיפים עליהם לא ערערת, ורשאית להוריד את הנכות. החלטות הוועדות הקודמות אינן מחייבות את וועדת הערר.
*     וועדה מדרג ראשון תורכב מ- 3 "פוסקים רפואיים" אחד או יותר מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של המבוטח.
*     פוסק רפואי אינו עובד המוסד לביטוח לאומי אלא מתמנה על ידי שר העבודה והרווחה. לכן לכאורה הוא בלתי תלוי. אולם הוועדות מתרחשות בתוך סניפי הביטוח הלאומי. הפוסק מוזמן על ידי פקיד המוסד, והפקודה לתשלום עבור עבודתו מועברת על ידי המוסד
*     לצורך קביעת דרגת נכות רשאי הרופא המוסמך = הפוסק, מיוזמתו או על פי דרישת חברי הוועדה למנות יועץ רפואי חיצוני.
*     אם הנזק הרפואי שנגרם לך הינו במספר תחומים, ואכן נשלחו מסמכים בנושאים אלה למוסד לביטוח לאומי, יתכן ותוזמן/י לבדיקת מספר מומחים, עוד טרם התקיים הוועדה העיקרית, או לאחר התקיימה. צורת הבדיקה והפרוצדורה יהיו זהות לזו של הוועדה.
*     על פי ההלכה הפסוקה (שישימה גם לגבי הועדות הרפואיות לעררים), במקרה שבו הנכה לוקה = סובל בריבוי פגימות = בעיות רפואיות כתוצאה מהעבודה, אין חובה שהוועדה תכלול מומחה אחד בתחום כל פגימה שבמבוטח. יתרה מכך, אין הצדקה לכלול בועדות הרפואיות מומחים בתחום צר וספציפי של הפגיעה הנדונה. יחד עם זאת, כאשר מוגשת לוועדה חוות דעת אשר ניתנה על ידי מומחה בתחום הספציפי (כמו- מומחה לכף היד), על הוועדה להתייעץ עם יועץ רפואי המומחה באותו תחום צר, וזאת- בנוסף לחובה לכלול בהרכבה אורטופד מהתחום הרחב. בנושא זה  יש להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הגשת העררים הרפואי על מנת לזהות כשל אפשרי בהרכב הוועדה.
*     מזכיר הוועדה – על פי החוק בכל וועדה יושב מזכיר/ה שהוא עובד המוסד ותפקידו לוודא את זהות הנבדק ולרשום פרוטוקול המכיל את תלונות הנפגע, פירוט בדיקת הרופא ומסקנות הוועדה.

ערר על החלטת הועדה הרפואית לעררים

החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין לעבודה. אם נידחת בוועדה מדרג ראשון קיים סיכון גבוה בהגשת ערר ללא אנשי מקצוע מאחר ואם תידחה שנית אין יותר אפשרות ערעור.

את הערעור יש להגיש בתוך הזמן הקצוב בימים מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

במידה והינך מעוניין להמשיך לבית דין זכור כי הביקורת השיפוטית של בית הדין מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד.

במסגרת  סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן בית הדין האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. הכלל הוא, שלמעט מקרים נדירים ביותר בהם הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מחייב ידע או שיקול דעת רפואי, אין בית הדין עצמו מתקן את הטעות אלא מחזיר את העיניין לוועדה הרפואית