מימוש זכויות רפואיות – טפסים של ביטוח לאומי

טופס ; גיליון רשמי, המודפס בחלקו ובו מקומות פנויים למילוי פרטים, כל פנייה אל המוסד לביטוח לאומי חייבת להיעשות באמצעות טופס פנייה מתאים.

טופס הגשת תביעה על פגיעה בעבודה;

עפ"י חוק הביטוח הלאומי את הטופס המתאים יש להגיש תוך 12 חודשים מקרות האירוע. המוסד לביטוח הלאומי יכול לדחות תביעה מהסיבה שהוגשה באיחור. במקרים מסויימים תתקבל התביעה אולם המוסד לביטוח לאומי יכול לקנוס את המגיש על ידי הפחתת סכומים רטרואקטיביים לתשלום

טופס מתאים;

את הטפסים והמסמכים המתאימים של המוסד לביטוח לאומי לא ניתן לתפעל מכול תוכנה, אלא רק מסוימת. ויש להגיש יחד עם מסמכים מתאימים, כגון ויתור על סודיות רפואית. פרטים שעל המעביד בלבד למלא וכמובן מקרים ספציפיים.

מילוי טפסים;

חשוב מאוד לדעת שמילוי נכון ומדויק של הטפסים ימנע עיכובים בהליך הבקשה. כמו כן על הטפסים להיות מוגשים על פי חוק הביטוח הלאומי כדי שיביאו למתן גמלה כחוק.

הכנה נכונה של הטפסים ;

על מנת למצות את הנכות לה זכאי המבוטח. הימנעות ממצב שבו המוסד הכי בירוקראטי מעצם היותו עלול להיות בלתי מסופק ממתן הפרטים.

**(מידע כללי, יש לבדוק מידע אישי עם בעל מקצוע)