ועדה רפואית – מה זה אומר?

מבוטח שהגיש תביעה לתשלום גמלת נכות יוזמן לוועדה רפואית המורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים. במקרה של יותר מלקוי אחד יוזמן עוד רופא המתמחה בליקוי הנוסף. מומחים אלה ממונים על ידי שר הרווחה לשמש כפוסקים רפואיים. בוועדה משתתף פקיד הביטוח הלאומי האחראי על דוח הוועדה .

קיום וועדה רפואית ; קודם הדיון מועברים המסמכים הרפואיים לעיון המומחה הרפואי. אשר יגדיר את הליקוי הרפואי ויתרגמו לאחוזי נכות כפי שהם מוגדרים בתקנות הביטוח הלאומי. על פי הוראות "ספר המבחנים". בספר כלולים 10 פרקים שכל אחד מהם עוסק במערכת מסוימת של הגוף.

הצגת הליקויים בפני הוועדה הרפואית

יש לפרט את המחלות הקיימות ואת קשיי התפקוד. חשוב להביא פני הוועדה באופן הכי ברור ונבון את הקשיים בתפקוד. פקיד הביטוח הלאומי ימליץ להכין מראש מסמך המפרט את הבעיות הרפואיות. המסמך יצורף לדוח הועדה וילווה את התביעה לכן חשוב שיוגש כהלכה. 
התובע רשאי לגשת לוועדה ביחד עם מלווה שיפרט בעבורו את התלונות. 

בדיקות מטעם הוועדה הרפואית; המומחים הרפואיים בוועדה יחליטו, באם יש צורך בבדיקה גופנית על ידם. לאחר שהמבוטח יחתום על הסכמה לכך. הבדיקה מתבצעת על מנת לאבחן את דרגת הנכות. גם כאן רשאי המבוטח לבקש מלווה מטעמו.

סיכום וקביעת הוועדה הרפואית; לאחר קבלת כל הממצאים וסיום הבדיקה. הפוסק הרפואי מעביר לפקיד הביטוח לאומי את ממצאיו על פי המסמכים שהוצגו בפניו. באותו מעמד נקבעת דרגת הנכות. מועד תחילה ההכרה בה לתקופה זמנית או לצמיתות. בנקודה זמן זו יחתום התובע על פרוטוקול הוועדה